ponte sigüeiro

Aviso Legal

O concello de Oroso ofrece esta web a través dos dominios concellooroso.com e oroso.es para facilitar o acceso público a información da que dispón.

O concello de Oroso non é responsable da exactitude e da actualización da información procedente doutras persoas físicas ou xurídicas que aparezca na páxina web ou daquelas as que se remita mediante enlaces. Tampouco do uso désta información por terceiros.

O concello de Oroso non garantiza a inexistencia de erros no acceso a súa web, nin no seu contido nin que o mesmo se encontre actualizado, ainda que desenrolará todo o que esté no seu haber para correxir inmediatamente aquelas situacións nas que presenten prexuízo, que non correspondan a verdade ou que supoñan ofensa para algunha persoa física ou xurídica ou para algún colectivo.

O Concello de Oroso non se fará responsable dos danos que poideran ser ocasionados ó sistema informático dos usuarios de Internet por calquera causa, incluindo os danos pola existencia de virus na rede.

O Concello de Oroso resérvase a facultade de realizar en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modicacións ou actualizacións da información contida na páxina web, así como na configuración e presentación da páxina.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través dos dominios concellooroso.com e oroso.es baséase no disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na lexislación aplicábel.


Concello de Oroso