subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Tributos Municipais


Cumprimente os campos do seguinte formulario e pulse o botón "Xerar autoliquidación" para obter o documento PDF, que podrá imprimir e pagar en cualqueira das entidades bancarias colaboradoras co Concello de Oroso ou ben a través do noso servizo de Pago On-line.

Os campos con (*) son obrigatorios.

 
Cumprimente os datos da persoa interesada que solicita a tasa/tributo ...
DATOS SUXEITO PASIVO
N.I.F. (*) Apelidos e Nome ou Razón Social (*)
Domicilio (*) Núm. (*) Escal. Piso Porta
C.Postal (*) Municipio (*) Provincia (*) Teléfono (*)
 
Cumprimente os datos da persoa que representa á persoa interesada.

VISUALIZAR
DATOS REPRESENTANTE LEGAL
N.I.F. (*) Apelidos e Nome ou Razón Social (*)
Domicilio (*) Núm. (*) Escal. Piso Porta
C.Postal (*) Municipio (*) Provincia (*) Teléfono (*)
 
Escolla a taxa e as diferentes opcións do tributo que solicita.
COTA TRIBUTARIA
Descrición Actividade (*) I.A.E. (*)
Domicilio (*) Nº/Km (*) Piso Esc. Porta
Referencia Catastral (*)      Superficie local (*)
     m2
Situación e descrición da obra (*)
Presuposto de execución material (*) Referencia Catastral
Tipo de información solicitada (*)
Número de parcelas sobre as que solicita información (*)
Núm. Expte. (*) Situación da obra (*)
Tipo de edificación
Referencia Catastral
Situación de parcelas (*)
Número de parcelas resultantes tras a segregación (*)
Situación de parcelas (*)
Metros lineais (*)
Situación (*)
Nome da vía pública (*) Nº/Km (*)
Denominación da praza (*) Grupo (*)
Tarifas (*) Tarxeta prepago (*)
Seleccione tipo de usuario
Seleccione tipo de usuarioDesconto
Desconto
Nº de expediente (*) Importe proposto sanción ou multa (sen descontos) (*)

Sanción imposta en materia de saúde pública prevista no artigo 44 bis da Ley 8/2008, do 10 de xullo, de Saúde Pública de Galicia. (Incluindo sancións por incumprimento de normas frente a COVID-19).
Resto de sancións

Presentei ante o Concello o escrito de desestimento ou renuncia de calquera acción ou recurso en vía administrativa contra a sanción proposta en data:
Presentei ante o Concello un escrito recoñecendo a responsabilidade dos feitos obxeto da sanción na data:
 
Escolla como desexa realizar o ingreso.
INGRESO
Forma de Pago
Código conta corrente
Entidade Sucursal DC Nº de conta
Numero
Titular
Caducidade
/ CVV
Efectivo
Tarxeta de crédito/débito (pago On-line)
Adeudo en conta
 
Xerar impreso autoliquidación.