subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010.


Relación de Prazas

Por Resolución da Alcaldía desta Corporación con data 23 de xullo de 2010, aprobouse a Oferta de Emprego Público correspondente ás prazas que a continuación se destacan para o ano 2010 (artigo 91 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

PERSOAL FUNCIONARIO
Grupo Clasificación Vacantes

Denominación

Forma de acceso Turno
C1 Escala de Adm. Xeral Subescala administrativa 1 Administrativo-Tesoureiro Concurso-oposición Promoción interna
A1 Escala de Adm. Especial Subescala técnica 1 Arquitecto Consolidación de emprego.
Concurso-oposición
Libre.
C2 Escala de Adm. Especial Subescala de servizos especiais 1 Garda da Policía local Oposición Libre.


PERSOAL LABORAL
Grupo Denominación Vacantes Nivel de titulación Forma de provisión Turno
III Encarado de deportes 1 BUP, COU, FP2 ou equivalente. Consolidación de emprego.
Concurso
Libre.
IV Oficial de 1ª 3 Estudios primarios. Consolidación de emprego.
Concurso
Libre
IV Oficial de 1ª 1 Estudios primarios. Concurso Libre.
V Limpador 1 Estudios primarios. Consolidación de emprego.
Concurso
Libre.
V Operario de limpeza 3 Estudios primarios. Consolidación de emprego.
Concurso
Libre.
V Conductor-tractorista 2 Estudios primarios. Consolidación de emprego.
Concurso
Libre.
V Conserxe colexio 1 Estudios primarios. Consolidación de emprego.
Concurso
Libre.
V Conserxe colexio 1 Estudios primarios. Concurso Libre.
II Traballador social. 1 Diplomatura en Traballo social. Consolidación de emprego.
Concurso-oposición
Libre.